תקנון התחרות “צוותי בריאות למען בטיחות הילדים”

 

“בטרם” המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים (ע”ר), מכריזה בזה על עריכת תחרות “צוותי בריאות למען בטיחות הילדים” במסגרת שבוע בטיחות הילד.

 

 1. הגדרות:
  • אתר האינטרנט“-אתר האינטרנט של עורכת התחרות שכתובתו beterem.org
  • הפרס” – 1,000 ש”ח (להלן – “הפרס“) שיועברו באמצעות גיפטקארד דיגיטלי לנציג הצוות הזוכה. סה”כ  יהיה זוכה אחד.
  • כתובת הדואר” – כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות: beterem@beterem.org
  • עורכת התחרות” – לעיל ולהלן “בטרם” המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים (ע”ר) 580269645;
  • תקופת התחרות” מיום 22.5.2022 עד יום 28.5.2022 (כולל). עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הודעה בדבר שינוי תקופת התחרות תפורסם סמוך למועד השינוי באתר הבית של עורכת התחרות.
  • “ועדת השופטים” – ועדה בת 4 נציגים מטעם עורכת התחרות, שזהותם תיקבע על ידי עורכת התחרות, ואשר יבחרו את המועמדים לזכייה כאמור בסעיף 4 להלן.
 2. לא ישתתפו ו/או יזכו בתחרות: עורכת התחרות, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם, וכל גוף / אדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף לעיל (כולם או חלקם).
 3. השתתפות בתחרות:
  3.1. “משתתף”: תאגיד ישראלי המאוגד כדין, ללא מטרות רווח, העוסק בבריאות : כגון בית חולים, טיפת חלב, קופת חולים וכו’ ואשר הינו בעל פרופיל פייסבוק חוקי על פי תקנות פייסבוק ו/או בעל פרופיל אינסטגרם חוקי, על פי תקנות אינסטגרם, ו/או בעל פרופיל טיקטוק חוקי על תקנות טיקטוק אשר העלה סרטון או סרטונים כאמור להלן בעמוד הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם ו/או עמוד הטיקטוק שבבעלותו, ועמד בכל התנאים האמורים בתקנון זה.3.2. ההשתתפות בתחרות אסורה על יחידים (אנשים פרטיים) או תאגידים שאינם עונים על הדרישות בסעיף 3.1 לעיל.3.3. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום, אולם מותנית במילוי טופס רישום באתר האינטרנט, בצירוף לינק לסרטון (להלן – “טופס הרישום”), אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. משתתף שלא ימלא את טופס הרישום לא רשאי להשתתף בתחרות גם אם העלה סרטון כמפורט להלן.3.4. כל משתתף יצלם סרטון או סרטונים להעלאת מודעות לבטיחות ילדים על פי רשימת המסרים המצורפת, כנספח א לתקנון זה. הסרטונים יהיו באחד או יותר מהתכנים המופיעים בטופס התחרות. על המשתתף להעלות את הסרטון בתקופת התחרות לעמוד של התאגיד בפייסבוק ו/או באינסטגרם ו/או בטיקטוק, ולתייג את עורכת התחרות. על המשתתף לשתף כמה שיותר אנשים וגופים בסרטון ולזכות להרבה חשיפות ומעורבויות. הסרטון חייב להיות מקורי, שטרם פורסם בעבר ונוצר במיוחד לצורך התחרות.

  3.5. עצם מילוי טופס הרישום על ידי תאגיד כאמור בסעיף 3.1 מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המורשים מטעם התאגיד לתנאי תקנון זה, להשתתפות בתחרות, ולפרסום פרטי הזוכים, תמונתם וזכייתם בפרס כמפורט בתקנון זה. כמו כן, עצם מילוי טופס הרישום מהווה הסכמת המורשה מטעם התאגיד המשתתף, לצילום הסרטון המפורט לעיל ולכך שהסרטון יוצג במדיות השונות של עורכת התחרות ללא הגבלה בזמן ו/או במדיה וללא תמורה.

  3.6. המשתתף אחראי כי האנשים מטעמו המשתתפים בסרטון הינם מעל גיל 18. אין לשתף ו/או לצלם קטינים במסגרת הסרטון. כמו כן, המשתתף מאשר כי קיבל את הסכמת המשתתפים בסרטון בכתב לתקנון זה ולכך שהסרטון יוצג במדיות השונות של עורכת התחרות כאמור להלן.

  3.7. מובהר כי במסגרת הסרטון, חל איסור על שימוש ביצירות שבהן יש זכויות יוצרים לצד ג’ (למשל תמונות או מוזיקה שלא נרכשה עבורה זכויות יוצרים), ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים. בעצם העלאת הסרטון המשתתף מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים בסרטון וכי האחריות לחשיפת פרטים אישיים של צד ג’  / צילום צד ג’ בסרטון ו/או עשיית שימוש ביצירות של צד ג’, ללא הסכמה מראש ובכתב, תחול על המשתתף בלבד, והוא מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ולפצותה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל טענה ו/או נזק שייגרם לעורכת התחרות ו/או לצד ג’, עקב אי מילוי תנאי זה.

  3.8. העלאת הסרטון על ידי המשתתף הינה באחריותו הבלעדית ומהווה הסכמה ומתן הרשאה של המשתתף בשם כל המשתתפים בסרטון, לעורכת התחרות, להציג את הסרטון באתר האינטרנט, במדיות החברתיות של עורכת התחרות או בכל אמצעי מדיה אחר ללא הגבלה בזמן וללא תמורה כלשהי למשתתף ו/או למשתתפים בסרטון מטעמו וכן אישור לכך שהמשתתף הוא בעל כל הזכויות על-פי כל דין בסרטון שהועלה על-ידו.

  3.9. המשתתף מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולא יהיו לו ו/או למי מטעמו ו/או למשתתפים בסרטון כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש של עורכת התחרות בסרטון ו/או בקשר זכייתו ו/או הנובעות מזכייתו ו/או עקב קבלת הפרס ו/או השימוש בפרס ו/או כל הנובע מכך (ככל שיזכה).

  3.10. המשתתף מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ולפצותה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל טענה ו/או נזק שייגרם לעורכת התחרות ו/או לצד ג’, עקב אי מילוי תנאי תקנון זה לעיל ולהלן.

  3.11. אין מניעה כי משתתף אחד יעלה מספר סרטונים אולם, מובהר כי רק סרטון אחד יזכה בתחרות.

הפרסים בתחרות והזכייה

20% שילוב מסרים מרשימת תכנים מצורפת של בטרם

30% יצירתיות

30% היקף חשיפה (לייקים, תגובות ושיתופים)

20% אופן העברת המסר – האם המסר עבר טוב לדעת הוועדה ועל פי שיקול דעתה.

 

המשתתף שהעלה את הסרטון  שנבחר על ידי הוועדה, יהיה זכאי לפרס ובלבד שעמדו בתנאי תקנון זה (להלן – “המועמד לזכייה“). סך הכל יחולק פרס אחד.

 

 

נספח א’

 

רשימת המסרים לתחרות סרטונים  להעלאת מודעות לבטיחות ילדים

 

הסרטון מיועד להעלאת מודעות לסיכונים ולבטיחות בהתאם ניתן להציג הנחיות בטיחות, לתת כלים לבטיחות כחלק מההתנהלות בחיי היום יום ולהציג את הדרך בה אפשר להתנהל באופן בטוח כדרך חיים.
מטה רשימת כללים  לבטיחות המתאימים במיוחד לתקופת הקיץ, מהם ניתן לבחור את התוכן לסרטונים:

כללים לבילוי מהנה ובטוח במים:

 

כללים לנסיעה בטוחה ומניעת שכחה ברכב:

 

חופשת הקיץ או מה עושים כשהילדים בחופש וההורים עובדים?

 

 

 

למידע נוסף, אנו מזמינים אתכם לבקר באתר בטרם.