ספרא ובטרם מונעים כוויות

/
/
תקנון תחרות קומיקס “ספרא ובטרם מונעים כוויות”
ארגון בטרם בטיחות ילדים

תקנון תחרות סרטונים "ספרא ובטרם מונעים כוויות"

תקנון תחרות סרטונים קצרים “ספרא ובטרם מונעים כוויות”

 

בטרם- המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ע”ר (להלן- “בטרם“), בשיתוף עם בית החולים אדמונד ולילי ספרא, המרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא, תל השומר (להלן: “בית החולים“),  המרכז החינוכי ע”ש וייצמן ומשרד החינוך, מכריזים בזה על עריכת תחרות סרטונים קצרים בנושא מניעת כוויות בילדים, במטרה להעלות מודעות לזהירות בנושא כוויות בקרב ילדי בית הספר (כיתות א-יב), וכן לימוד על הטיפול הראשוני במקרה של כוויה.

אלפי ילדים נפגעים מידי שנה מכוויות.  רוב הכוויות מתרחשות בבית, ממים חמים, בילדים קטנים, בפרט גילאי 0-4. את רוב הכוויות ניתן למנוע על ידי העלאת מודעות לנושא והרחקת הנוזלים החמים מהישג ידם של הילדים. הטיפול הראשוני המיידי במקרה של כוויה הינו בעל ערך רב להחלמת הכוויה, הרבה אנשים לא יודעים מהו. הטמעת הידע בנושא הטיפול הראשוני הוא בעל חשיבות גבוהה ולאור זאת הוחלט לקיים את התחרות שלהלן בקרב בתי ספר.

 1. הגדרות:
  • אתרי האינטרנט” -אתרי האינטרנט של עורכות התחרות שכתובתםsheba.co.il ו-beterem.org.
  • הפרס” או “הפרסים“– סה”כ יחולקו חמישה פרסים כספיים, אשר יועברו על ידי בטרם בשיק לפקודת בתי הספר הזוכים. על הנהלת בית הספר שתוודא שהקבוצה הזוכה תקיים פעילות חוויתית. להלן גובה הפרסים:

  • פרס ראשון-2,000 ש”ח.
  • פרס שני -1,200 ש”ח.
  • פרס שלישי -800 ש”ח
  • פרס רביעי-600 ש”ח.
  • פרס חמישי-400 ש”ח.
    
 • כתובת הדוא”ל” – כתובת הדואר האלקטרוני אליה יש לשלוח את הסרטונים כתנאי להשתתפות בתחרות : preventburns@gmail.com.
 • עורכת התחרות” או “עורכות התחרות” – לעיל ולהלן יחדיו: בטרם- המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ע”ר יחד עם בית החולים אדמונד ולילי ספרא, המרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא, תל השומר
 • תקופת התחרות” מיום 1.2023 עד יום 2.2.2023 עורכת התחרות רשאית לבטל את התחרות, לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הודעה בדבר שינוי תקופת התחרות תפורסם סמוך למועד השינוי באתרים של עורכות התחרות.
 • “ועדת השופטים” – ועדה הכוללת נציגים מטעם ארגון בטרם, בית חולים לילדים ספרא תל השומר- המרכז החינוכי ע”ש וייצמן ומשרד החינוך, אשר יבחרו את המועמדים לזכייה כאמור בסעיף 4 להלן.
 1. לא ישתתפו ו/או יזכו בתחרות: עורכות התחרות, מנהליהן, שותפיהן, עובדיהן ובני משפחותיהן, וכל גוף / אדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף להלן (כולם או חלקם).
 2. השתתפות בתחרות:
  • “משתתף” או “משתתפים” : בתי ספר יסודיים ועל יסודיים (כיתות א’ עד יב) בישראל. מובהר כי ההשתתפות והרישום לתחרות ייעשה על ידי נציג מוסמך של בית הספר ולא על ידי התלמידים ו/או ע”י אנשים פרטיים. תלמידים רשאים להשתתף בתחרות רק באמצעות ועל ידי בתי הספר בו הם לומדים ואשר יבחרו להשתתף בתחרות. כתנאי להשתתפות בתחרות ושליחת הסרטונים, על בתי הספר המשתתפים בתחרות להחתים את האפוטרופוס החוקי של התלמידים המשתתפים בסרטונים על כל ההסכמות הנדרשות על פי תקנון זה ו/או על פי חוזרי מנכ”ל רלוונטיים. תלמיד/קטין ו/או כל אדם פרטי ו/או תאגיד אחר, אינם רשאי להירשם ו/או להשתתף בתחרות.
  • באחריות הנהלת בתי הספר המשתתפים בתחרות לבדוק כי השתתפות תלמידים באמצעות בתי הספר, בתחרות מותרת על פי חוזרי מנכ”ל ובאחריות בתי הספר המשתתפים, להשיג את כל ההסכמות בכתב הנדרשות עקב כך ו/או בגין האמור בתקנון זה, מאת הורי התלמידים.

הנחיות לתוכן הסרטון

 • משך הסרטון לא יעלה על דקה אחת.
 • ההנחיות מופיעות באתרי האינטרנט של עורכות התחרות.
 • ההרשמה לתחרות תיעשה על ידי המשתתף באמצעות שליחת דוא”ל אלקטרוני לכתובת הדוא”ל הנזכרת בסעיף 1.3 לעיל. 
 • במסך הפתיחה של הסרטון תוצג השקופית הנתנת להורדה בלינק- https://bit.ly/3iqrGR6 במסך הסגירה יש לרשום את שמות המשתתפים, גיל, כיתה, שם בית הספר ועיר.
 • נושא הסרטון חייב לכלול את אחד הנושאים הבאים:
  • מניעת כוויות במטבח.
  • מניעת כוויות באמבטיה.
  • מניעת כוויות מחומרי ניקוי (הרחקתם מילדים).
  • מניעת כוויות מאש.
  • איסור שימוש בנפצים כדי למנוע כוויות והפגעויות.
 • במהלך הסרטון חובה לשלב את המשפט: “הטיפול הראשוני בכוויה הוא מז”פ- מים זורמים פושרים למשך 20 דקות ופינוי למוקד רפואי“.
 • משתתף שיוצר סרטון באמצעות תלמידיו והם מכיתות א-ו – יכול לשלוח סרטון וידאו מצולם או סרטון שבנוי ממצגת עם אנימציות בכפוף לשמירה על זכויות יוצרים.
 • משתתף שיוצר סרטון באמצעות תלמידיו והם מכיתות כיתות ז’ עד יב, לא רשאי לשלוח סרטון הכולל מצגת אלא על הסרטון להיות סרטון וידאו מצולם בכפוף לשמירה על זכויות יוצרים.
 • אין לכלול בסרטון יצירות מוגנות של צד ג’ בסרטונים אלא אם ניתנה הסכמת בעל היצירה בכתב לשימושים של עורכות התחרות כמפורט בתקנון זה להלן.

הרישום ואופן הגשת הסרטונים

 • ההגשה של סרטון לתחרות תיעשה במהלך תקופת התחרות ועד ליום 2.2.2023 . דרך העלאה של הסרטון ליוטיוב עם ההאשטג #ספרא_ובטרם_מונעים_כוויות יחד עם הכותרת של הסרטון. לאחר ההעלאה ליוטיוב, וכתנאי להשתתפות בתחרות על נציג מוסמך מטעם המשתתף לשלוח את הקישור לסרטון באמצעות מייל, לכתובת הדוא”ל הנזכרת בסעיף 1.3 בציון הפרטים הבאים:

בכותרת המייל ייכתב “תחרות סרטונים” ושם בית הספר.

בגוף המייל יכתבו שמות מלאים של היוצרים, הכיתה, שם בית הספר, הכיתה, העיר, שם המחנכ/ת ומספר הטלפון של המחנכ/ת .

 • עצם שליחת המייל לכתובת הדוא”ל של עורכת התחרות ע”י נציג המשתתף, מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המשתתף, לכל תנאי תקנון זה. ולרבות, להשתתפות בתחרות, ולפרסום פרטי הזוכים, תמונתם וזכייתם בפרס כמפורט בתקנון זה. בנוסף, עצם שליחת המייל כאמור, מהווה הסכמת המשתתף, לצילום הסרטון ולכך שהסרטון שלו, בין אם הוא זכה בתחרות ובין אם לאו, וכן במדיות השונות של עורכת התחרות ללא הגבלה בזמן ו/או במדיה וללא תמורה.
 • מובהר כי במסגרת הסרטון, חל על המשתתף איסור להשתמש ביצירות שבהן יש זכויות יוצרים לצד ג’ (למשל: תמונות, טקסט, שיר, לחן), ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים. באחריות המשתתף להנחות את התלמידים והמורים שלא לכלול בסרטון יצירות צג ג’, ועל המשתתף להסדיר על אחריותו ועל חשבונו, את זכויות היוצרים של צדדים שלישיים ככל ונעשה שימוש ביצירות צד ג’.
 • בעצם שליחת המייל לכתובת הדוא”ל של עורכת התחרות ע”י נציג המשתתף, המשתתף מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים בסרטון וכי האחריות לחשיפת ולצילום קטינים, פרטים אישיים של תלמידים ו/או צד ג’, השתתפות וצילום צד ג’ ו/או קטינים בסרטון ו/או עשיית שימוש ביצירות של צד ג’, ללא הסכמה מראש ובכתב, תחול באופן בלעדי על המשתתף בלבד. המשתתף מתחייב לשפות את עורכות התחרות ו/או את משרד החינוך ו/או מי מטעמם מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל טענה ו/או נזק שייגרם לעורכות התחרות ו/או למשרד החינוך ו/או לצד ג’, עקב אי מילוי תנאי תקנון זה ו/או חוזרי מנכ”ל.
 • שליחת המייל והעלאת הסרטון על ידי המשתתף הינה באחריותו הבלעדית ומהווה הסכמה ומתן הרשאה של המשתתף בשם כל המשתתפים בסרטון, לעורכות התחרות ולמשרד החינוך, להציג את הסרטון באתר האינטרנט, במדיות החברתיות של עורכות התחרות ושל משרד החינוך ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, ללא הגבלה בזמן וללא תמורה כלשהי למשתתף ו/או למשתתפים בסרטון מטעמו וכן אישור לכך שהמשתתף הוא בעל כל הזכויות על-פי כל דין בסרטון שהועלה על-ידו.
 • המשתתף האחראי הבלעדי לקבל את הסכמת האפוטרופוסים של המשתתפים בסרטון בכתב לתקנון זה ועל פי חוזרי מנכ”ל, ולכך שהסרטון יוצג במדיות השונות של עורכות התחרות כאמור להלן. ככל שקטינים משתתפים בסרטון, על המשתתף להציג עורכת התחרות כתנאי לזכייה אישור האפוטרופוס החוקי של הקטינים להשתתפות הקטין בסירטון ולשימושים של עורכת התחרות בסרטון.
 • המשתתף מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולא יהיו לו ו/או למי מטעמו ו/או למשתתפים בסרטון כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכות התחרות ו/או משרד החינוך ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש של עורכת התחרות בסרטון ו/או בקשר זכייתו ו/או הנובעות מזכייתו ו/או עקב קבלת הפרס ו/או השימוש בפרס ו/או כל הנובע מכך (ככל שיזכה).
 • המשתתף מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או משרד החינוך ו/או מי מטעמם ולפצותם מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל טענה ו/או נזק שייגרם לעורכת התחרות ו/או למשרד החינוך ו/או לצד ג’, עקב אי מילוי תנאי תקנון זה לעיל ולהלן.
 • אין מניעה כי משתתף אחד ישלח לעורכת התחרות מספר סרטונים ללא הגבלה.
 1. הפרסים בתחרות והזכייה
  • בתום תקופת התחרות, תבחר ועדת השופטים את חמשת סרטונים הטובים ביותר על פי שיקול דעת הועדה החל מהסרטון שיזכה במקום הראשון ועד המקום החמישי. יתכן כי משתתף אחד יזכה בכמה פרסים בגין סרטונים שונים. הקריטריונים לזכייה הינם, בין היתר, איכות הסרטון, מקוריות, התייחסות לנושא התחרות ולאמור בתקנון זה ובפרט לאמור בסעיפים 3.3 עד 3.11. סה”כ יזכו חמישה סרטונים בהתאם לפרסים שפורטו בהגדרות התקנון.

המשתתפים שנבחרו על ידי הוועדה, יהיו זכאים לפרס ובלבד שעמדו בתנאי תקנון זה (להלן – “המועמד לזכייה“).

 • הפרס אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה.
 • עורכת התחרות תפרסם את שם המועמד לזכייה ביום 2.2023 באתר האינטרנט שלה, אולם תהיה רשאית לדחות מועד זה בכל עת על פי שיקול דעתה. וכן תיצור קשר טלפוני עם המועד לזכייה בהתאם לפרטים שבטופס הרישום.
 • במידה ולא יהיו מספיק הגשות לתחרות, עורכת התחרות רשאית להאריך את תקופת התחרות. כמו כן, עורכת התחרות רשאית לבטל את התחרות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, ולא להעניק את פרס לאף סרטון שהוגש.
 • לא נוצר קשר עם המועמד לזכייה תוך 72 שעות ממועד הזכייה, תפסל זכייתו ועורכת התחרות ו/או מי מטעמה, ינסו ליצור קשר עם המשתתף הבא שהסרטון שלו יבחר, וכך הלאה עד לאיתור המועמד לזכייה העונה על כל תנאי תקנון זה.
 • לעורכת התחרות שמורה הזכות לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בתחרות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין.
 • לאחר יצירת קשר עם המועמד לזכייה ואימות פרטיו – הפרס יישלח למנהלי/לות בית הספר הזוכים בתחרות באמצעות שיק על ידי דואר ישראל. אין עורכת התחרות אחראית עיכוב בקבלת הפרס ו/או אי קבלתו בשל תקלות בדואר ישראל.
 • למען הסר ספק, מובהר כי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס.
 • לא ניתן לערער על תוצאות התחרות.
 1. תקנון זה יימצא באתר האינטרנט וניתן יהיה לעיין בו.
 2. עורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל נזק אם וככל שייגרם למשתתפים בסרטון ו/או בתחרות, לזוכים בה ו/או לצג ג’ כלשהו כתוצאה מהשתתפות בתחרות ו/או בסרטון ו/או כתוצאה משימוש בפרס. המשתתפים/הזוכים בתחרות מתחייבים לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בכל מקרה בו לא קיים המשתתף התחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או אם יגרם לעורכת התחרות נזק כלשהו כתוצאה מהשתתפותו ו/או כתוצאה מזכייתו ו/או כתוצאה מהשימוש בסרטון על ידי עורכת התחרות.
 3. ככל שלא ייקלטו נתונים בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או עיכוב בקבלת הפרס ו/או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בתחרות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תחויב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשתתפות / אי השתתפות בתחרות ו/או כתוצאה מהזכייה בפרס ו/או השימוש בו והשימוש בפרס שייעשה על אחריותו ושיקול דעתו של המשתתף/הזוכה/המשתמש בפרס ולא תעמוד נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל האמור בתקנון זה. 
 4. עורכת התחרות שומרת על זכותה לפעול על-פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של עורכת התחרות סמוך למועד השינוי.
 5. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד.
 6. למען הסר ספק יובהר כי תחרות זו נערכת לצרכי משחק גרידא, ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל”ז – 1977, היות שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או מזל.
 7. התחרות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

המרכז הרפואי לגליל

המרכז הרפואי לגליל