ספרא ובטרם מונעים כוויות

/
/
תקנון תחרות קומיקס “ספרא ובטרם מונעים כוויות”
ארגון בטרם בטיחות ילדים

תקנון תחרות קומיקס "ספרא ובטרם מונעים כוויות"

בטרם- המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ע”ר (להלן- “בטרם“), בשיתוף עם בית החולים אדמונד ולילי ספרא, המרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא, תל השומר (להלן: “בית החולים“),  המרכז החינוכי ע”ש וייצמן ומשרד החינוך, מכריזים בזה על עריכת תחרות קומיקס בנושא מניעת כוויות בילדים, במטרה להעלות מודעות לזהירות בנושא כוויות בקרב ילדי בית הספר (כיתות א-יב), וכן לימוד על הטיפול הראשוני במקרה של כוויה.

אלפי ילדים נפגעים מידי שנה מכוויות.  רוב הכוויות מתרחשות בבית, ממים חמים, בילדים קטנים, בפרט גילאי 0-4. את רוב הכוויות ניתן למנוע על ידי העלאת מודעות לנושא והרחקת הנוזלים החמים מהישג ידם של הילדים. הטיפול הראשוני המיידי במקרה של כוויה הינו בעל ערך רב להחלמת הכוויה, הרבה אנשים לא יודעים מהו. הטמעת הידע בנושא הטיפול הראשוני הוא בעל חשיבות גבוהה ולאור זאת הוחלט לקיים את התחרות שלהלן בקרב בתי ספר.

 

 1. הגדרות:
  • אתרי האינטרנט” -אתרי האינטרנט של עורכות התחרות שכתובתםsheba.co.il ו-beterem.org.

 

 • הפרס” או “הפרסים“– סה”כ יחולקו שלושה פרסים כספיים, אשר יועברו על ידי בטרם בשיק לפקודת בתי הספר הזוכים. על הנהלת בית הספר לוודא שהכיתה הזוכה תקיים פעילות חוויתית. להלן גובה הפרסים:  מקום ראשון 500 ש”ח ₪; מקום שני-300 ₪; מקום שלישי-200 ₪ .
 • כתובת הדואר” – כתובת הדואר האלקטרוני אליה יש לשלוח את הקומיקס, כתנאי להשתתפות בתחרות preventburns@gmail.com
 • עורכת התחרות” או “עורכות התחרות” –לעיל ולהלן יחדיו: בטרם- המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ע”ר יחד עם בית החולים אדמונד ולילי ספרא, המרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא, תל השומר
 • תקופת התחרות” מיום 1.2023 עד יום 2.2.2023 עורכת התחרות רשאית לבטל את התחרות, לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הודעה בדבר שינוי תקופת התחרות תפורסם סמוך למועד השינוי באתרים של עורכות התחרות.
 • “ועדת השופטים” – ועדה הכוללת נציגים מטעם ארגון בטרם, בית חולים לילדים ספרא תל השומר- המרכז החינוכי ע”ש וייצמן ומשרד החינוך, אשר יבחרו את המועמדים לזכייה כאמור בסעיף 4 להלן.
 1. לא ישתתפו ו/או יזכו בתחרות: עורכות התחרות, מנהליהן, שותפיהן, עובדיהן ובני משפחותיהן, וכל גוף / אדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף להלן (כולם או חלקם).
 2. השתתפות בתחרות:
  • “משתתף” או “משתתפים” : בתי ספר יסודיים ועל יסודיים (כיתות א’ עד יב) בישראל. מובהר כי ההשתתפות והרישום לתחרות ייעשה על ידי נציג מוסמך של בית הספר ולא על ידי התלמידים ו/או ע”י אנשים פרטיים. תלמידים רשאים להשתתף בתחרות רק באמצעות ועל ידי בתי הספר בו הם לומדים ואשר יבחרו להשתתף בתחרות. כתנאי להשתתפות בתחרות ושליחת הקומיקס, על בתי הספר המשתתפים בתחרות להחתים את האפוטרופוס החוקי של התלמידים המשתתפים בתחרות על כל ההסכמות הנדרשות על פי תקנון זה ו/או על פי חוזרי מנכ”ל רלוונטיים. תלמיד/קטין ו/או כל אדם פרטי ו/או תאגיד אחר, אינם רשאי להירשם ו/או להשתתף בתחרות.
  • באחריות הנהלת בתי הספר המשתתפים בתחרות לבדוק כי השתתפות תלמידים באמצעות בתי הספר,  בתחרות מותרת על פי חוזרי מנכ”ל ובאחריות בתי הספר המשתתפים, להשיג את כל ההסכמות בכתב הנדרשות עקב כך ו/או בגין האמור בתקנון זה, מאת הורי התלמידים.

הנחיות לתוכן הקומיקס

 • ההנחיות מופיעות באתרי האינטרנט של עורכות התחרות.
 • על מנת להשתתף בתחרות יש להכנס ללינק ly/3GYTeWS ולהוריד את הקובץ עם התבנית לקומיקס. יש להדפיס את התבנית ולצייר בריבועים את הקומיקס. כתנאי להשתתפות בתחרות על נציג מוסמך מטעם המשתתף לשלוח קובץ סרוק של הקומיקס למייל Yeladim.safra@sheba.health.gov.il. בשורת הנושא של המייל יש לכתוב “תחרות קומיקס” ואת שם בית הספר. בגוף המייל יש לכתוב את שמות המשתתפים, גיל, כיתה, שם בית הספר ועיר.
 • נושא הקומיקס חייב לכלול את אחד הנושאים הבאים:
  • מניעת כוויות במטבח.
  • מניעת כוויות באמבטיה.
  • מניעת כוויות מחומרי ניקוי (הרחקתם מילדים).
  • מניעת כוויות מאש.
  • איסור שימוש בנפצים כדי למנוע כוויות והפגעויות.

 

 • במהלך הקומיקס חובה לשלב את המשפט: “הטיפול הראשוני בכוויה הוא מז”פ- מים זורמים פושרים למשך 20 דקות ופינוי למוקד רפואי“.
 • הקומיקס יכול להיות מצויר ומאויר בכתב יד או באמצעות גרפיקה ממוחשבת אולם אין לכלול בו יצירות מוגנות של צד ג’ אלא אם ניתנה הסכמת בעל היצירה בכתב לשימושים של עורכות התחרות כמפורט בתקנון זה להלן.

 

הרישום ואופן הגשת הקומיקס

 • ההגשה של הקומיקס לתחרות תיעשה במהלך תקופת התחרות ועד ליום 2.2.22_
 • עצם שליחת המייל לכתובת הדוא”ל הנזכרת בסעיף 3.4, מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המשתתף, לכל תנאי תקנון זה ולרבות להשתתפות בתחרות ולפרסום פרטי הזוכים, תמונתם וזכייתם בפרס כמפורט בתקנון זה. בנוסף, עצם שליחת המייל כאמור מהווה הסכמת המשתתף, לכך שהקומיקס שלו ופרסום הקומיקס, בין אם הוא זכה בתחרות ובין אם לאו, במדיות השונות של עורכת התחרות ומשרד החינוך, ללא הגבלה בזמן ו/או במדיה וללא תמורה.
 • מובהר כי במסגרת יצירת הקומיקס, חל על המשתתף איסור להשתמש ביצירות שבהן יש זכויות יוצרים לצד ג’ (למשל: תמונות, טקסט, שיר וכו’), ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים. באחריות המשתתף להנחות את התלמידים והמורים שלא לכלול בקומיקס יצירות צג ג’, ועל המשתתף להסדיר על אחריותו ועל חשבונו, את זכויות היוצרים של צדדים שלישיים ככל ונעשה שימוש ביצירות צד ג’.
 • בעצם שליחת המייל לכתובת הדוא”ל של עורכת התחרות ע”י נציג המשתתף, המשתתף מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים בקומיקס וכי האחריות לחשיפת פרטים אישיים של תלמידים ו/או צד ג’, השתתפות צד ג’ ו/או קטינים בקומיקס ו/או עשיית שימוש ביצירות של צד ג’, ללא הסכמה מראש ובכתב, תחול באופן בלעדי על המשתתף בלבד. המשתתף מתחייב לשפות את עורכות התחרות ו/או את משרד החינוך ו/או מי מטעמם מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל טענה ו/או נזק שייגרם לעורכות התחרות ו/או למשרד החינוך ו/או לצד ג’, עקב אי מילוי תנאי תקנון זה ו/או חוזרי מנכ”ל.
 • שליחת המייל על ידי המשתתף הינה באחריותו הבלעדית ומהווה הסכמה ומתן הרשאה של המשתתף בשם כל המשתתפים ביצירת הקומיקס, לעורכות התחרות ולמשרד החינוך, להציג את הקומיקס באתר האינטרנט, במדיות החברתיות של עורכות התחרות ושל משרד החינוך ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, ללא הגבלה בזמן וללא תמורה כלשהי למשתתף ו/או למשתתפים ביצירת הקומיקס מטעמו וכן אישור לכך שהמשתתף הוא בעל כל הזכויות על-פי כל דין בקומיקס שהועלה על-ידו.
 • המשתתף האחראי הבלעדי לקבל את הסכמת האפוטרופוסים של המשתתפים ביצירת הקומיקס בכתב לתקנון זה ועל פי חוזרי מנכ”ל, ולכך שהקומיקס יוצג במדיות השונות של עורכות התחרות כאמור להלן. ככל שקטינים משתתפים ביצירת הקומיקס, על המשתתף להציג עורכת התחרות כתנאי לזכייה אישור האפוטרופוס החוקי של הקטינים להשתתפות הקטין בקומיקס ולשימושים של עורכת התחרות בקומיקס.
 • המשתתף מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולא יהיו לו ו/או למי מטעמו ו/או למשתתפים בקומיקס כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש של עורכת התחרות בקומיקס ו/או בקשר זכייתו ו/או הנובעות מזכייתו ו/או עקב קבלת הפרס ו/או השימוש בפרס ו/או כל הנובע מכך (ככל שיזכה).
 • המשתתף מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ולפצותה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל טענה ו/או נזק שייגרם לעורכת התחרות ו/או לצד ג’, עקב אי מילוי תנאי תקנון זה לעיל ולהלן.
 • אין מניעה כי משתתף אחד ישלח לעורכת התחרות מספר קומיקסים ללא הגבלה.
 1. הפרסים בתחרות והזכייה
  • בתום תקופת התחרות, תבחר ועדת השופטים את שלושת הקומיקסים הטובים ביותר על פי שיקול דעת הועדה החל מהקומיקס שיזכה במקום הראשון ועד המקום השלישי. יתכן כי משתתף אחד יזכה בכמה פרסים בגין קומיקסים שונים. הקריטריונים לזכייה הינם, בין היתר, יצירתיות, מקוריות, התייחסות לנושא התחרות ולאמור בתקנון זה ובפרט לאמור בסעיפים 3.3 עד 3.8. סה”כ יזכו שלושה קומיקסים בהתאם לפרסים שפורטו בהגדרות התקנון.

המשתתפים שנבחרו על ידי הוועדה, יהיו זכאים לפרס ובלבד שעמדו בתנאי תקנון זה (להלן – “המועמד לזכייה“).

 • הפרס אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה.
 • עורכת התחרות תפרסם את שם המועמד לזכייה ביום 20.2.23, באתר האינטרנט שלה, אולם תהיה רשאית לדחות מועד זה בכל עת על פי שיקול דעתה. וכן תיצור קשר טלפוני עם המועד לזכייה בהתאם לפרטים שבטופס הרישום.
 • במידה ולא יהיו מספיק הגשות לתחרות, עורכת התחרות רשאית להאריך את תקופת התחרות. כמו כן, עורכת התחרות רשאית לבטל את התחרות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, ולא להעניק את פרס לאף קומיקס שהוגש.
 • לא נוצר קשר עם המועמד לזכייה תוך 72 שעות ממועד הזכייה, תפסל זכייתו ועורכת התחרות ו/או מי מטעמה, ינסו ליצור קשר עם המשתתף הבא שהקומיקס שלו יבחר, וכך הלאה עד לאיתור המועמד לזכייה העונה על כל תנאי תקנון זה.
 • לעורכת התחרות שמורה הזכות לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בתחרות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין.
 • לאחר יצירת קשר עם המועמדים לזכייה ואימות פרטיהם – הפרס  יישלח למנהלי/לות בתי הספר הזוכים בתחרות באמצעות שיק על ידי דואר ישראל. אין עורכת התחרות אחראית לעיכוב בקבלת הפרס ו/או אי קבלתו בשל תקלות בדואר ישראל.
 • למען הסר ספק, מובהר כי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס.
 • לא ניתן לערער על תוצאות התחרות.
 1. תקנון זה יימצא באתר האינטרנט וניתן יהיה לעיין בו.
 2. עורכת התחרות לא תהיה אחראית לכל נזק אם וככל שייגרם למשתתפים ביצירת הקומיקס ו/או בתחרות, לזוכים בה ו/או לצג ג’ כלשהו כתוצאה מהשתתפות בתחרות ו/או בקומיקס ו/או כתוצאה משימוש בפרס. המשתתפים/הזוכים בתחרות מתחייבים לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בכל מקרה בו לא קיים המשתתף התחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או אם יגרם לעורכת התחרות נזק כלשהו כתוצאה מהשתתפותו ו/או כתוצאה מזכייתו ו/או כתוצאה מהשימוש בקומיקס על ידי עורכת התחרות.
 3. ככל שלא ייקלטו נתונים בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או עיכוב בקבלת הפרס ו/או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בתחרות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תחויב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשתתפות / אי השתתפות בתחרות ו/או כתוצאה מהזכייה בפרס ו/או השימוש בו והשימוש בפרס שייעשה על אחריותו ושיקול דעתו של המשתתף/הזוכה/המשתמש בפרס ולא תעמוד נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל האמור בתקנון זה. 
 4. עורכת התחרות שומרת על זכותה לפעול על-פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של עורכת התחרות סמוך למועד השינוי.
 5. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד.
 6. למען הסר ספק יובהר כי תחרות זו נערכת לצרכי משחק גרידא, ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל”ז – 1977, היות שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או מזל.
 7. התחרות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

 

המרכז הרפואי לגליל

המרכז הרפואי לגליל