/
/
קול קורא לסטודנטים לתארים מתקדמים להגשת בקשה למלגת מחקר בתחום בטיחות ילדים

קול קורא לסטודנטים לתארים מתקדמים להגשת בקשה למלגת מחקר בתחום בטיחות ילדים

ארגון הבריאות העולמי (WHO )הכריז על תאונות ילדים כאחת ממגפות האלף השלישי. בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות, היפגעות מתאונות מהווה בעיה מרכזית בתחום בריאות הילדים
ארגון בטרם לבטיחות ילדים מעוניין לקדם את המחקר ואת החוקרים בישראל בתחום בטיחות ילדים. למטרה זו מעניק ארגון בטרם מלגות לסטודנטים לעידוד מחקר בנושאי קידום בטיחות ומניעת היפגעות ילדים בישראל

על המלגה:
לרשות המבקשים יעמדו שתי מלגות בגובה 15,000 ₪ כל אחת.
את הבקשה יש להגיש במייל, עבור ד”ר דניאלה אור: danielao@beterem.org

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה הוא 30 באוקטובר 2022

רשאים להגיש בקשה:
סטודנטים לתואר שני ושלישי במוסד מוכר ע”י המל”ג שהצעת המחקר שלהם לתזה או לדוקטורט אושרה ע”י וועדת מחקר של המוסד האקדמי

תנאי סף להשתתפות:
נושאי המחקר הנתמכים על ידי ארגון בטרם.
נושאים העשויים לקדם את ההבנה והידע בבטיחות ילדים, ובכללם:
מחקרים אטיולוגיים: ללמידת סוגים שונים של פגיעות, מנגנוני ההיפגעות שונים (נפילות, כוויות, חנק, טביעה, הרעלות), מחקרי עלות, מחקרים בקרב אוכלוסיות מיוחדות, מחקרים להבנת גורמי סיכון, סקרי עמדות ודיווח על התנהגות, מחקרי תצפיות.
מחקרי תוצאה: שיאפשרו תיאור מקיף של תוצאות היפגעויות והשלכותיהן.
מחקרי התערבות, כולל מחקרי עיצוב, מחקרי הערכה לתוכניות, חוקים ,סטנדרטים, ומהלכים משולבים.
מחקרים תיאורטיים, כולל הערכת תוקף של מחקרים, פיתוח שיטות מחקר חדשות, פיתוח מודלים ושיטות לבניית ולהערכת התערבויות ברמת הקהילה והפרט.
חקר מדיניות קידום הבטיחות בילדים בישראל, בהיבטים של ניהול בטיחות, חקיקה ותקינה.

קריטריונים אקדמיים ומנהליים לזכאות
מסלול לימודים: תואר שני ובו נכתבת עבודת גמר מחקרית/תזה או תואר שלישי
מעמד: תלמיד/ה מן המניין
הצעת מחקר מאושרת: הכוונה להצעת תכנית לעבודת גמר מחקרית או לעבודת דוקטורט מאושרת
בהתאם לתקנון המוסד האקדמי, כולל קבלת מכתב אישור.

על התהליך:
הבקשה למלגה תוגש בשפה עברית וחייבת לכלול את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה למלגה
 • קורות חיים מעודכנים (עד 2 עמודים) הכוללים: מידע על השכלה גבוהה (תארים, מוסדות ושנים), מקומות עבודה (תפקיד ושנים), פרסי הצטיינות ומלגות אחרות לתארים קודמים ולתואר הנוכחי.
 • תקציר הצעת המחקר (עד 2 עמודים) הכולל את הנושאים הבאים: נושא המחקר, שיטות המחקר העיקריות, חדשנות המחקר, כיצד המחקר עשוי להשפיע על קידום בטיחות ילדים בישראל ומהן ההשלכות היישומיות של תוצאותיו, תיאור השלב בו נמצא המחקר ולוחות הזמנים להשלמתו.
 • הצעת המחקר המלאה שאושרה על-ידי הועדה לתואר שני או שלישי במוסד האקדמי.
 • אישור הצעת המחקר על-ידי הועדה לתואר שני או שלישי במוסד האקדמי.
 • מכתב המלצה ממנחה המחקר, ניתן להוסיף מכתב מחבר סגל נוסף המכיר את המועמד.

הענקת המלגה
כל מלגה מוענקת לאחר בדיקה קפדנית של עמידה בתנאי סף.

הוועדה המדעית
חברי הועדה נקבעים על ידי ארגון בטרם. הוועדה כוללת נציג ממוסד אקדמי בישראל ונציגים מתוך הארגון. במידה והממליץ עבור מועמד הוא חבר ועדה או נושא בתפקיד בחוג אשר בסמכותו להמליץ, הוא פסול מלהשתתף בדיון על המועמד למלגה אליו הוא קשור.  התקינות האקדמית של המועמד, עמידה בקריטריונים, ובהסתמך על המסמכים שמוגשים על ידי המועמד. המלגה ניתנת על בסיס תחרותי, אישור המלגה מתבסס על המלצות, שיקול דעת הוועדה, ודירוג המועמד ומיקומו בסדר העדיפות מבין הנרשמים.

ארגון בטרם אינו מתחייב להעניק מלגה לכל המגישים. הענקת המלגה הינה על פי שיקול דעתו של ארגון בטרם בלבד.

קריטריונים לשיפוט הבקשה למלגה:

 • תרומת המחקר להרחבת הידע בבטיחות ילדים
 • חדשנות ומקוריות המחקר
 • איכות הצעת המחקר
 • סבירות המימוש של הצעת המחקר
 • השלכות יישומיות עתידיות של ממצאי המחקר לבטיחות ילדים

הודעה לזוכים:
תשלום המענק
עם קבלת אישור על הענקת המלגה. המלגה תינתן בשתי פעימות: מקדמה ע”ס 7500 ₪ תוענק עם קבלת האישור על הזכייה במלגה. המקדמה תשולם במהלך דצמבר 2022 . היתרה, ע”ס 7500 ₪ תוענקלאחר אישור עבודת הגמר במוסד האקדמי, ולאחר 3 שנים לכל היותר ממועד קבלת המקדמה.

זכויות ארגון בטרם:
ארגון בטרם שומר לעצמו את הזכות להציג את עבודות המחקר באתר האינטרנט של הארגון.
ארגון בטרם שומר לעצמו את הזכות לפרסם ממצאי המחקר בכלי התקשורת בתיאום עם הסטודנט, וכן את הזכות לפרסום מאמר משותף עם הסטודנט. הסטודנט מתחייב להסדרת נושא זכויות היוצרים של מחקרו מול המוסד האקדמי.
על הסטודנט להציג ממצאים מהמחקר הנתמך במועדים אשר יקבעו עם ארגון בטרם, ובכללם כנס מדעי ו/או סדנה לימודית של הארגון.
פרסומים והצגות בכנסים המכילים תוצאות שהושגו במסגרת המחקר הנתמך ילוו באזכור: “המחקר נתמך על ידי מענק מארגון בטרם לבטיחות ילדים” ובאנגלית: “The research was supported by a grant from Beterem – Safe Kids Israel”

ערעורים
החלטות הוועדה המדעית לכל מלגה הן סופיות. לא ניתן לערער על החלטתן.

ביטול המלגה
ארגון בטרם רשאי לבטל את המלגה אם יתברר כי ניתנה על סמך מתן מידע כוזב, וכן באם התלמיד נמצא חייב בעבירת משמעת על-ידי רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל מקרה של ביטול מלגה,
יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון המלגה בשיעורים ובמועדים שיקבעו על-ידי ארגון בטרם אלא אם כן יוחלט אחרת על ידי הארגון.

 

הנדון: הצהרת הסטודנט על עמידה בתקנון מלגות מחקר ארגון בטרם
1 . אני, החתום מטה, ________________ (להלן גם: הסטודנט) מתחייב ומצהיר כי הנני מבצע מחקר במסגרת לימודיי על פי המסמכים שנשלחו על ידי לארגון בטרם:
________________________________________________________________
2 .הנני מאשר/ת כי קראתי את התקנון על כל הוראותיו ונספחיו והנני מתחייב/ת לפעול על פי הוראות אלה.
3 .ידוע לי כי על פי התקנון, ארגון בטרם רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שלא אעמוד בדרישות האקדמיות או אפסיק את לימודיי באוניברסיטה (בין מיוזמתי ובין מיוזמת האוניברסיטה). בכל מקרה שבו תבוטל המלגה, אחויב להחזיר את הסכומים שקיבלתי על חשבון המלגה בשיעורים שייקבעו על ידי ארגון בטרם.
4 .הנני מתחייב לשמור ברשותי עותק מקורי מהצהרתי זו, עליה חתמתי בכתב ידי, ולהעביר לארגון בטרם עותק סרוק ממנה. אני מסכים ומאשר בזה כי העותק הסרוק שיישלח ישמש כראיה קבילה להוכחת תוכנה של הצהרתי זו וחתימתי עליה, בכל הליך משפטי שהוא.

חתימת הסטודנט ____________       תאריך _________ חוג/מוסד אקדמי _____________

אנחנו פה בשביל לעזור לכם לשמור על הילדים

הצטרפו לניוזלטר וקבלו מידע מציל חיים

שמחים שהצטרפת לניוזלטר של ארגון בטרם!

קורס למנהלות מעונות